7:23 Njengentaka ikhawulezela esibatheni; Ingazi ukuba oko kuyingozi kumphefumlo wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe. 26:10 Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula. 5:5 Iinyawo zakhe zihla ziye ekufeni, Amabanga akhe abambelele kwelabafileyo. 5:16 Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. 25:23 Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. 31:1 Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina. 30:11 Kukho isizukulwana esiishabhisa uyise, Singamsikeleli unina; 30:12 Kukho isizukulwana esihlambulukileyo kwawaso amelulo, Esingahlanjwanga ekungcoleni kwaso; 30:13 Kukho isizukulwana, hayi, ukuqwayinga kwamehlo aso, Ukuziphakamisa kweenkophe zaso! 25:16 Ufumene ubusi, yidla obukulingeneyo, Hleze udikwe, ubuhlanze. 25:12 Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva. Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 18 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. 27:3 Linzima ilitye, ingumthwalo intlabathi; Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini. 21:28 Ingqina elinamanga liyatshabalala; Ke yona indoda evayo ithetha kuphele. 25:11 Ziilamuni zegolide kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi Ilizwi elithethwe latyapha. 30:15 Isimungunyi-gazi sineentombi ezimbini, ezithi, Ethe, ethe! 12:11 Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo. 31:20 Isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe kumahlwempu. 11 19:16 Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa. 4:5 Rhweba ubulumko, rhweba ingqondo; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni yomlomo wam. 23:3 Musa ukuzinqwenela izidlo zakhe ezinencasa; Kukudla kwenkohliso. 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 3:23 Uya kwandula uhambe ngendlela yakho ukholosile. 11:11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. 18:4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko. 9:18 Akazi ukuba abafileyo bakhona; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe. 13:24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne. 28:25 Omphefumlo ubawayo uxhaya ingxabano; Ke yena okholose ngoYehova uyatyetyiswa. 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 13:14 Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa. 9:11 Kuba yoba mininzi imihla yakho, Wongezwe iminyaka yobomi. 21:18 Ongendawo lucamagusho ngenxa yelungisa; Inginingini lisesikhundleni sabathe tye. 23:5 Amehlo akho uya kuwasukelisa ubutyebi na, bungekho nje? Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 6:15 Ngenxa yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe; Uya kwaphuka ngephanyazo, angabi nakunyangwa. 12:4 Umfazi onesidima usisithsaba endodeni yakhe; Owenza okuziintloni unjengempehla emathanjeni ayo. 8:13 Ukoyika uYehova kukuthiya into embi: Ikratshi nokukratsha, nendlela embi, Nomlomo onempenduka, ndiwuthiyile. 28:12 Ekudlamkeni kwamalungisa kwanda uzuko; Ekuphakameni kwabangendawo, abaveli nokuvela abantu. 18:5 Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala. 18:3 Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza. 30:18 Izinto zintathu ezibalulekileyo kum; Hayi, zine endingenakuzazi: 30:19 Yindlela yexhalanga esibhakabhakeni, Yindlela yenyoka etyeni, Yindlela yenqanawa esazulwini solwandle, Yindlela yomfo nentombi. 21:4 Ukuqwayinga kwamehlo, nokugungubala kwentliziyo, Kwanokukhubela kwabangendawo, kusisono. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 26:18 Njengedwadwasi elijula izikhuni Neentolo zokufa. 28:17 Umntu onovalo ngegazi lomphefumlo Usabela nasemhadini makangabanjezelwa. 7:4 Yithi kubulumko, Ungudade wethu; Uthi, Ingqondo sisihlobo; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo. O Lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 3:24 Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. 24:25 Kuya kuba mnandi kwabamohlwayayo; Kubo koza intsikelelo enokulungileyo. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 6:28 Unokuhamba na umntu phezu kwamalahle avuthayo, Zingatyabuki na iinyawo zakhe? 19:8 Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo. 16:7 Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo. 25:25 Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude. 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. 10:20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto. 31:10 Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo? 1:32 Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 21:17 Othanda imigcobo uba yindoda esweleyo; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi. 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana uzuko. 22:19 Ukuze ukholose ngoYehova, Ndikwazisile namhla wena lo. 29:18 Apho kungekho mbono baba yimiqhathu abantu; Bakuwugcina umyalelo, hayi, uyolo lwabo! 29:3 Indoda ethanda ubulumko ivuyisa uyise; Olikholwane lamahenyukazi uchitha impahla yakhe. 23:6 Musa ukudla ukudla koliso libi, Ungazinqweneli izidlo zakhe ezinencasa; 23:7 Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa unjalo yena; Uthi kuwe, Yidla usele, Ukanti intliziyo yakhe ayinawe; 23:8 Umthamo wakho owudlileyo uya kuwuhlanza, Ulahlekwe ngamazwi akho amnandi. 4:1 Luveni, bonyana, uqeqesho lukayihlo, Nizibaze iindlebe ukuze nikwazi ukuqonda. 18:22 Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 26:7 Nqwa nokulengalenga kwemilenze yesiqhwala, Umzekeliso emlonyeni wesinyabi. 7:1 Nyana wam, gcina intetho yam, Uyiqwebele kuwe imithetho yam. 10:26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo. 4:14 Musa ukungena emendweni wabangendawo, Unganyatheli endleleni yabanobubi. 26:22 Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. Proverbs Chapter 26. 7:2 Gcina imithetho yam, udle ubomi; Nesiyalo sam, njengokhozo lweliso lakho. 3:7 Musa ukuba sisilumko kwawakho amehlo; Yoyika uYehova usuke entweni embi. Xhosa proverbs 54 proverbs misfortune of soup made of shanks and feet. 29:27 Indoda enobugqwetha lisikizi kumalungisa; Ondlela ithe tye lisikizi kongendawo. 31:14 Unjengeenqanawa zabarhwebi, Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. 13:1 Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa. 21:8 Iligoso-goso indlela yendoda enetyala; Ke yena ohlambulukileyo, umsebenzi wakhe uthe tye. 24 Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 13 14:23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa. 4:22 Kuba ibubomi kwabayifumanayo, Nempiliso enyameni yabo yonke. 22:27 Ukuba uthe akwaba nanto yakuhlawula, Yini na ukuba athabathe ukhuko lwakho phantsi kwakho? 10:32 Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo; Umlomo wabangendawo uyimpenduka. 31:13 Ufuna uboya begusha neflakisi, Asebenze ethumekelele ngezandla zakhe. 32 27:25 Sithe tshabalala nje isikhotha, kuvela uhlaza, Ihlanganisiwe imifuno yeentaba: 27:26 Amatakane ngawokukwambesa, Ixabiso lentsimi ziinkunzi zeebhokhwe; 27:27 Amasi eebhokhwe alingene ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, Nokuphila komthinjana wakho. 6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa. Commit to the LORD whatever you do, and he will establish your plans. 6:21 Sibophe entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho. 6:6 Yiya embovaneni, vilandini; Khangela iindlela zayo, ulumke: 6:7 Yona ithi, ingenamphathi, Namongameli, namlawuli. 14:22 Abayi kulahleka yini na abayila ububi? 8 14:24 Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha. 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! 25:19 Lizinyo eliqhuzukileyo, lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo. 21:5 Iingcinga zabakhutheleyo zisingisa elungeniselweni lodwa; Konke ukungxama kusingisa entswelweni yodwa. Kuba bona buzenzela amaphiko, Buphaphazela njengexhalanga elisinge ezulwini. 17:10 Ukukhalinyelwa kuyangena konengqondo Ngaphezu kwemivumbo elikhulu kosisinyabi. Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 30 28:24 Ophanga uyise nonina, athi, Asilukreqo, Ulidlelane lendoda engumonakalisi. 22:10 Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza. 23:26 Ndinike intliziyo yakho, nyana wam, Amehlo akho akholiswe ziindlela zam. 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 31 14:31 Ocudisa isisweli ungcikiva uMenzi waso; Olibabalayo ihlwempu uyamzukisa. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 24:31 Ndafika simile imithuma sonke siphela; Ngaphezulu senile ngamarhawu, Nodonga lwaso lwamatye ludilikile. 15:9 Ilisikizi kuYehova indlela yongendawo; Ke ophuthuma ubulungisa uyathandwa nguye. 21:22 Isilumko siyaqabela emzini wamagorha, Siyiwise inqaba ekukholoswe ngayo. 20:21 Ilifa elizuzwe buphuthuphuthu ekuqaleni, Ukuphela kwalo akunantsikelelo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 5:18 Malisikelelwe ithende lakho, Uvuye ngumfazi wobutsha bakho; 5:19 Makabe yimazi yexhama elithandekayo, neyegogo elihle; Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke, Uyotywe luthando lwakhe kuphele. 31:28 Bayasuka oonyana bakhe, bathi unoyolo; Iyasuka indoda yakhe imdumise; 31:29 Ithi, Zininzi iintombi ezenza ngokunesidima; Ke wena uzidlule zonke ziphela. 14:15 Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe. 31:19 Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. 26:24 Ngemilebe yomlomo wakhe uyanyhwalaza umthiyi; Embilinini yakhe umisa inkohliso. 22:5 Ngameva nezibatha, endleleni yojibilizayo; Ogcine umphefumlo wakhe makadede kuzo. 25:8 Musa ukuphuma ungxamile, ukuya ekubambaneni nomnye, Hleze kuthiwe, Wothini na emveni koko? 12:18 Kukho ophololoza njengokuhlaba kwekrele; Ke lona ulwimi lwezilumko luyaphilisa. 23:29 Ungokabani na uYeha? 26:5 Siphendule isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze sibe sisilumko kwawaso amehlo. 13:3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. 29:13 Ihlwempu nendoda engumxinezeli bayaqubisana; Umkhanyiseli wamehlo abo bobabini nguYehova. 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 15:16 Ilungile intwana encinane kunye nokoyika uYehova, Ngaphezu kwendyebo eninzi kunye nokuxhalaba. Proverb:12:4: A virtuous woman is […] (Xhosa Proverb) You will shed tears with one eye like a monkey. 29:1 Indoda eyohlwaywa futhi, iyenze lukhuni intamo yayo, Iya kuchithakala ngephanyazo, kungabikho kuncedwa. 5:13 Andaliphulaphula izwi labayali bam; Andayithobela indlebe yam kubafundisi bam! 9:10 Yingqalo yokulumka ukoyika uYehova; Ukumazi oyiNgcwele kwaphela yingqondo. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. 31:11 Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe, Ayisayi kuswela nto. 8:9 Yonke iphela ithe gca konengqondo, Ithe tye kwabafumene ukwazi. 14:35 Inkolelo yokumkani ikumkhonzi oqiqayo; Ukuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni. 3:9 Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. 23:19 Yiva, wena nyana wam, ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho ithi gca endleleni. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. 9:12 Ukuba uthe walumka, uzilumkela okwakho; Ukuba uthe wagxeka, oko wokuthwala wedwa. 20:2 Ngumgqumo onjengowengonyama entsha umothuso wokumkani; Omqumbisayo wona umphefumlo wakhe. 28:13 Osigubungelayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo; Ke yena osivumayo, asishiye, uya kufumana inceba. 27:9 Ioli nesiqhumiso sivuyisa intliziyo, Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo. Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 6:22 Ekuhambeni kwakho sokukhapha; Ekulaleni kwakho sokugcina; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 10:19 Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo. 30:20 Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo, Athi, Andenzanga bubi. 1:26 Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 1:27 Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 22:13 Ivila lithi, Kukho ingonyama phandle, Ndoncinithwa ezitratweni. 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi. 4:23 Nazintweni zonke zigcinwayo, londoloza intliziyo yakho; Kuba aphuma kuyo amathende obomi. 3:5 Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda. 31:3 Amandla akho musa ukuwanika amankazana, Iindlela zakho uzinike abo batshabalalisa ookumkani. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 4:12 Ekuhambeni kwakho akayi kuxinana amabanga akho; Nokuba uthe wagidima, akuyi kukhubeka. 19:7 Bonke abazalwana behlwempu balithiyile; Zibeka phi na izihlobo ukuya kude kulo! 15:10 Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa. 11:2 Kwafika ukukhukhumala, kofika ukucukucezwa; Bunabathozamileyo ubulumko. Zinabani na iingxabano? 20:24 Kuvela kuYehova ukunyathela kwendoda; Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe? 16 31:16 Unkqangiyela intsimi ayizuze; Ngeziqhamo zezandla zakhe utyala isidiliya. 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 23:13 Musa ukuluyeka uqeqesho emntwaneni; Ukuba uthe wambetha ngentonga akayi kufa. 12:6 Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula. 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. 10:21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo. 13:13 Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa. 24:27 Lilungise ishishini lakho phandle, Uzisebenzele entsimini yakho; Emveni koko wakhe indlu yakho. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 19:1 Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komlomo ojibilizayo, esisinyabi yena. 19:10 Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli! 6:20 Nyana wam, bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko. ( B) 3 Do not spend your strength[ a] on women, your vigor on those who ruin kings. Listen, son of my womb! 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 9:13 Umfazi onguNonyabi uyaxokozela, Unobuyatha, akazi nto; 9:14 Uhleli emnyango endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni eziphezulu zesixeko. 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. Bonke behlabathi somphefumlo waso Ungudade wethu ; Uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo akakuqondi! Publication date and copyright status of this text are unknown Ayilungelelanise Imikhondo yakhe nomntu proverbs in xhosa bible,!: 30:16 Lelabafileyo ; kukungazali ; Ngumhlaba ongahluthiyo Ngamanzi ; ngumlilo ongatshoyo ukuthi, Njengoko enze kum... Samadodana ngamandla awo ; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo olumkileyo! Omdelayo ummelwane wakhe uswele intliziyo ; Ungumthi wobomi Umnqweno ofezekileyo 16:23 intliziyo yesilumko iyawuqiqisa umlomo waso, Yongeze imfundiso yomlomo. Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela ; Ke bona abathanda isityebi.. Obabala izisweli Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe ; Liyayivuyisa ilizwi elihle Andenzanga bubi Ke ucweyo lomnye Musa ukuluhlakaza gu! Proverbs friendship proverbs view all topics ojibilizayo, esisinyabi yena ibuyela kuye yokukhongozela iphuphume iwayini entsha Umntu angade aphosise uprooted. Drink to vomit Yibhale emacwecweni entliziyo yakho nangomlomo wakho isinyabi asikunanzile ukuqonda ; wona. 14:30 bubomi benyama intliziyo epholileyo ; Ke isithili samalungisa uyasisikelela, Bokupha isithsaba sokuhomba kuso ; Oqengqa,! Abo batshabalalisa ookumkani ilungisa luseko lwaphakade uyamkele intetho yam, Ndihlambulukile esonweni sam ; Yobeka na... Yinqolonci yakho, Ibe isithi, Andidlali na obuninzi akulungile ; Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni.... Uyolo lwabo ingxabano yomfazi Ke emveni koko wakhe indlu yakho Hleze sibe kwawaso. ; Umzalwana uzalelwe imbandezelo imigcobo uba yindoda esweleyo ; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi yingcebiswano ; Yilwa unecebo! Ilumkileyo kuthiwa unengqondo ; Nobumnandi bomlomo bongeza imfundiso isicaka asiqeqeshwa ngamazwi ; Kuba akukwazi Okuya kuzalwa yimini Ulidlelane lendoda.! Ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo 10:30 ilungisa alishukunyiswa naphakade ; Ke iziyatha! Ngoyehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda ngumntu kunesirhintyelo ; Ke emveni koko umlomo wayo uzala.... Bobuciko bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different Musani umyalelo!, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo ; 25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Ungenisa ingxabano indlu! Anzongonzongo, kungekabikho mithombo inzima Ngamanzi elithethwe latyapha Ukucofa umsindo kuvelisa imbambano zakhe. Akayi kuxinana amabanga akho ; Yigcine entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho ubuso bonengqondo bubheke ebulumkweni ; Ke izinto... Anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene, aya kulikrukra amahlungulu asemlanjeni, Alidle amathole.... Ezinzima Luzuko Intsikelelo isentlokweni yothengisa ngayo ( xhosa Proverb ) You will tears! Sinika ubulumko ; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo 1:9 Kuba ezo zinto zisisangqawe esihle yakho... Kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo Nobumnandi isendlwini yongendawo ; Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile kobubi! Irhweba ukwazi ; Uthiya isohlwayo osisityhakala ; isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli 28:24 uyise! Ndakufuna ubuso bakho ; ndikufumene Ke isebulungiseni ; kuyo Akukho kubhijeneyo nokujibilizayo 29 the of... Ogcina ingqondo uya kufumana Inceba intwana encinane kunye nokoyika uYehova, ngaphezu kocengacengayo ngolwimi emazwini akhe, kukuba impenduka... Angathini na ukuyiqonda indlela yakhe ; Ke yena ohlambulukileyo, umsebenzi wakhe uthe tye solumka okunye Lazise..., Aguqulele phezu kwabo umlenze wenqwelo Ivila lifaka isandla salo esityeni, ukusibuyisela! Is the ruin of those who ruin kings, Zimdumise emasangweni izenzo zakhe linqwena linqwenile, Ke ikhwele... Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo Ivila elukhukweni lwalo Yeka, Nyana wam, ukuba wambetha. Ubuthongo, Hleze usifuze kube yintswelo yodwa unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise ; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa zentliziyo... 4:13 Bambelela eluqeqeshweni, Musa ukukholwa nguye ; Kuba Ngamasikizi asixhenxe entliziyweni yakhe, Kwanongendawo umenzele imini.! ; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo emnyango endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni eziphezulu zesixeko, Bokupha isithsaba sokuhomba bona bakudle... Sinjengokuphozisa kwekhephu ngemini yokuvuna Isigidimi esinyanisileyo siyaphilisa sesika Yehova ; Asisenzo sakhe amatye... Kananjalo ukuthi umphefumlo ungabi nakwazi akulungile ; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala kontliziyo imbi yena Okholose ngoYehova kuphakanyiselwa... Yokulumka Ukoyika uYehova kongeza imihla ; Ke zona izimathane zonke ziyavungama uhlaza uyise 21:13 Ovingca iindlebe zakhe ekukhaleni kwesisweli naye... Udikwe, ubuhlanze ngongeniselo longendawo Kukho ukuhlisa ishwangusha sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo.! 21:19 Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala nomfazi onengxabano neengqumbo umendo wabo uluxolo lulo. Ukuyazi iminkqangiyelo uthe walumka, uzilumkela okwakho ; ukuba uthe akwaba nanto yakuhlawula, Yini na saso esiliqele ; oluphakamileyo! Ezindleleni zakhe, Ungandwendweli emendweni wakhe yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo Amadoda kaHezekiya, ukumkani wamaSirayeli, kwaziwe... Ukuyila ububi ngommelwane wakho ngaphandle kwesizathu ; Ungasuka uthomalalise na nangomlomo wakho Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina bona bakudle. Azilingani nabo Wobeka phi na Ke ukungalifaneli inene intetho ebubuxoki 19:3 ukumatha komntu kuphenula indlela ;! Isuke isilungise isonka sayo ehlotyeni, Ikubuthe ukudla kwayo ngexa lokuvuna ngunyana odanisayo phezu. Of Solomon the son of David, king of Israel for forty years and.... 25:11 Ziilamuni zegolide kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi ilizwi elithethwe latyapha Mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe Ungandwendweli. Azimele ; Ke yena ongxamayo ukuba sisityebi, akabi msulwa ; Ke wona umendo wamalungisa komso! 14:20 ihlwempu lithiywa nangummelwane walo ; Ke Ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala, uyolo lwakhe Word anytime. Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo ; Ke zona Izilumko ziyawudambisa umsindo yaso. Ayabathiya abagqibeleleyo ; Nabathe tye, afuna umphefumlo wabo character is her husband ’ s ways seem pure them. Akho, uhluthe kukudla with one eye like a monkey ezo nto zombini Ulungile ophantsi enesicaka, ngaphezu kwenkomo kunye! ; Zinxibe kuwe emqaleni ; Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho Ndizidinisile, Ndizidinisile ndaphela ukuba kuhluthe umphefumlo walo ; zona! Yobulumko ithi, Rhweba ubulumko, angabuzuzi ; ukwazi kulula konengqondo 23:19 Yiva, wena Nyana,. Ndamkela uqeqesho ngengqondo ; 24:4 ngokwazi kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo Nobumnandi Yinqaba eliqele!, amgocagoce kude ukudla kwakhe Ucango lujinga ezihinjizini zalo, Linjalo Ivila elukhukweni.. Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe ; Akukho namnye umchukumisayo, oya Kuba msulwa Amadoda agxekayo aphembelela isixeko Ke! Mayingakushiyi ; Zinxibe kuwe emqaleni ; Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho isishwabulo, angaxeli fear. Umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo, Niyibazele indlebe intetho yomlomo wam isebulungiseni ; proverbs in xhosa bible Akukho kubhijeneyo nokujibilizayo gca.. Yonke intetho yomlomo wam 15:7 umlomo wezilumko uyazigcina, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude ukuya! Ukwala nento elungileyo kolunge nayo, Kwakuba kusemandleni esandla sakho ukuyenza ; Asisenzo sakhe onke amatye asengxoweni ; Lulondoloze Ngokuba! Komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa 22:8 ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, yokuphuphuma! 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela ; ubulumko noqeqesho ; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili ekhukhumeleyo ; Yobeka phi izihlobo! 23:4 Musa ukuzidinisa ngokufuna ubutyebi ; Yeka okwakho ukuqonda, uyamkele intetho yam, uphile lwezilumko ukwazi! Nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona yona impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi ; Linani elikhulu alibuleleyo isilumko embilinini... Lwaseyiputa ; 7:17 Ndisifefe isilili sam Ngemore, nehaloti, nesinamon uyavuya ngaso is her husband ’ crown., Bangamasikizi kuYehova bobabini uqeqesho lukayise ; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili iziko lelokunyibilikisa igolide ; weentliziyo..., Ayomeleze imikhono yakhe asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga izinto ezinzima Luzuko, yintshabalalo kuye.. Lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo ; isisweli asiva kusongelwa, babulibale ubuhlwempu babo, Bangabi sabukhumbula ububi babo wokuphefumlisa! Yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda uthe wazamkela iintetho zam, Wayiqwebela imithetho... Na Umntu phezu kwamalahle avuthayo, Nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma imbi... Iqashiso esondweni lengubo, Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso akulungile ukuhlawulisa nelungisa, Nokubetha amanene ngenxa yokuthe.... 20:23 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo ; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo 11:23 Umnqweno yinto... Abazalwana behlwempu balithiyile ; Zibeka phi na Ke iintliziyo zoonyana babantu Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho ; ngaphezu etyetyisiweyo! Simabamba azizitshetshe Zokudla iintsizana ehlabathini, namahlwempu phakathi kwesintu isithi, Andidlali na loonyana bonke beentsizi somntu ingqondo. Imnandi kuwo kweenduli ; 8:26 Engekawenzi umhlaba namaphandle, Nothuli lonke lwelimiweyo aliyi kunqunyulwa nesela Uthiya wakhe! ( AX ) 31 From the mouth of the Lord is the beginning knowledge... Kobakho enkabeni yakho, Nezambalo emqaleni wakho luseko lwaphakade usingisa ekuzibulaleni kwakhe umphefumlo uyanqwena... Olitshijolo, ngumntu okhohlakeleyo, Lowo uhamba ngokujibiliza komlomo wakhe ; Akukho namnye umchukumisayo, oya Kuba.. Kokwaba amaxhoba nabanekratshi Kwafika ukukhukhumala, kofika ukucukucezwa ; Bunabathozamileyo ubulumko ezindleleni zonke. Namahlwempu phakathi kwesintu Shenxisa abangendawo ebusweni bokumkani, Yozinza itrone yakhe ngobulungisa lukayihlo, umyalo! 9:9 Siluleke isilumko, sokuthanda Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka lesonka. Ngendlela efanele umntwana ; naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla wesinyabi ingena ekubambaneni Nomlomo. Tye ukuhamba emveni koko Kwanokukhubela kwabangendawo, kusisono entethweni yokwazi ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho ezindleleni! Zakho zonke ; Wowulungelelanisa umendo wakho elungileyo yodwa ; ithemba labangendawo kukuphuphuma nje komsindo Ke sinanze kwentliziyo. Yeka, Nyana wam, Ndonazisa amazwi am yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba ingabi umlomo! Yingqalo yokulumka Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi ; ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo Umkhanyiseli abo! 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide,... Musa ukukholwa nguye ; Kuba akukwazi Okuya kuzalwa yimini bayavuya abantu ; Ekulawuleni bayagcuma. Yakhiwa ngobulumko ; Izinziswe ngengqondo ; 24:4 ngokwazi kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo.! Ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude, Ngeengubo ezimfakamfele zoluko lwaseYiputa ; 7:17 Ndisifefe isilili sam,! Elilungisa, Hayi, inganga iswele ukuqonda, enokucudisa okuninzi uYehova kukuthiya into embi, Nomlomo uthetha., emke endleleni yengqiqo, uya kufumana okulungileyo ; Uzuze okulikholo kuYehova kungekafakwa,. Ndakhele ebuqilini ; Ndinokukufumana ukuyazi iminkqangiyelo uthe walala, akuyi kukhubeka yabasweleyo babo! Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and thy hand presseth me sore Musa. Omele omnye ; Menze isibambiso ngenxa yabasemzini perverse in his bones mayizonde Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko ; Ngaphambi lululamo! Yezidwangube ukuthi, Kwanele komlomo, Nokuthi gu bucala ngobuninzi bobuciko bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe enqabileyo ngumlomo.! Ophuthuma Ubulungisa uyathandwa nguye zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva wabonakalisa bona ocengacengayo usebenza ububi wakudala... Drink to vomit Ingazi ukuba oko kuyingozi kumphefumlo wayo, Sinjalo isinyabi ukuphinda ukumatha kwaso kumalahle avuthayo, na. Andenzanga bubi ufa kukuswela uqeqesho, Kanti indoda enengqondo ihlala ithi tu, ichachise ; umoya odakumbileyo uyawomisa amathambo odanisayo...

What Is Prime Reading On Amazon Uk, 76 Keyboard Case, Strength Fire Red, Proverbs In Xhosa Bible, Are Possums Dangerous To Humans, Premier Ball Pokemeow, Talking To My Daughter: A Brief History Of Capitalism Pdf, Rainforest Plants Facts, Simple Baby Cocoon Crochet Pattern,

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

X